Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zawodowa służba wojskowa

Służba wojskowa w Polsce realizowana jest obecnie wyłącznie w formie ochotniczej.

Zawodowa służba wojskowa

 


Przyjęcie kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbywa się na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia się. Kandydat na żołnierza, sprawdzany jest pod względem jego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Bardzo ważną w naborze jest ocena sprawności fizycznej.

W zależności od korpusu osobowego należy spełnić różne kryteria.

Kryteriami wspólnymi przyjęcia do zawodowej służby wojskowej są:

 • posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • niekaralność sądowa; obywatelstwo polskie;
 • ukończone 18 lat.

Warunki przyjęcia do poszczególnych korpusów osobowych.

SZEREGOWY ZAWODOWY

Do korpusu szeregowych zawodowych może być powołana osoba która posiada:

 • ukończone gimnazjum;
 • przygotowanie zawodowe (np. w przypadku powołania na stanowisko ratownika medycznego posiadanie odpowiednich uprawnień);
 • odbytą w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową;
 • niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę.

Szeregowym zawodowym można zostać również poprzez powołanie  żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

PODOFICER

Do korpusu podoficerów powołuje się żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w niżej wymienionej szkole podoficerskiej;

 1. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu;
 2. Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
 3. Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce.

Do korpusu tego można również powołać podoficera rezerwy, który posiada ukończoną szkołę średnią oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

OFICER

O przyjęcie do korpusu oficerskiego może ubiegać się osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie:

 

 • świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie oficerskie w ramach 12 miesięcznego studium oficerskiego;
 • dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalistycznej dziedzinie - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie oficerskie w ramach 3 miesięcznego studium oficerskiego

- zda egzamin wstępny,
- odbędzie rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba ubiegająca się o powołanie do korpusu oficerów zawodowych może rozpocząć szkolenie w jednej z czterech szkół:

 1. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
 2. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;
 3. Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 4. Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Kandydaci ubiegający się o powołanie do służby składają wniosek do komendanta szkoły:

 • za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej – w przypadku żołnierzy;
 • bezpośrednio – w przypadku osób ze środowiska cywilnego, dołączając:
 • ankietę osobową,
 • dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów),
 • CV (życiorys),
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • cztery zdjęcia legitymacyjne plus jedno w wersji elektronicznej,
 • inne dokumenty (poświadczenia) rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki, kieruje osobę do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej a następnie niezwłocznie przesyła do komendanta szkoły:

 • orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • opinie wojskowej pracowni psychologicznej;
 • dokumenty ewidencyjne osoby.

 

Chcesz wiedzieć więcej

o służbie wojskowej kandydatów na żołnierza zawodowego, zasadach powoływania do zawodowej służby wojskowej, jej przebiegu, podstawowych uprawnieniach i obowiązkach służbowych żołnierzy zawodowych, zasadach otrzymywania uposażenia i innych należności oraz zasadach zwalniania żołnierzy z zawodowej służby wojskowej

 1. Służba wojskowa kandydatów na żołnierzy zawodowych;
 2. Zasady powoływania do zawodowej służby wojskowej;
 3. Przebieg służby wojskowej żołnierzy zawodowych;
 4. Podstawowe uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy zawodowych;
 5. Zasady otrzymywania uposażenia i innych należności oraz ich wysokość;
 6. Zasady zwalniania z zawodowej służby wojskowej.

ad.1.

 • USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 124-137), (Dz.U. 2016.1726 z późn. zm.);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich (Dz.U. 2015.252 j.t.);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. 2008.218.1396 z późn. zm.);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014.1627 z późn. zm.).


ad.2.

 • USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 9-18) (Dz.U. 2016.1726 z późn. zm.);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz.U. 2015.1299).


ad.3.

 • USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 19-48), (Dz.U. 2016.1726 z późn. zm.);
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz.U. 2015.479);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014.764);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz.U. 2014.1292 z późn. zm.);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych (Dz.U. 2015.270).


ad.4.

 • USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 50a-70) (Dz.U. 2016.1726 z późn. zm.);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014.1352);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2009.176.1366);
 • ZARZĄDZENIE Nr 2/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych (Dz.Urz. MON 2008.1.2 z późn. zm.);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 marca 2004 r., w sprawie wyjazdów za granicę żołnierzy zawodowych w celach niezwiązanych ze służbą wojskową (Dz.U. 2004.52.520 z późn. zm.);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2008.122.786);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014.1503 z późn. zm.);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. 2011.8.36 z późn. zm.););
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 września 2011 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz.U. 2011.210.1252);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2010.87.565 z późn. zm.).

 

ad.5.

 • USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 71-104) (Dz.U. 2016.1726 z późn. zm.);
 • ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2016.1273);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia grup uposażenia (Dz.U. 2014.617);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2016.2278);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2016.2296);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyznawania żołnierzom zawodowym dodatkowego uposażenia rocznego (Dz.U. 2014.355);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014.1365);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz.U. 2014.750);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2004.127.1325 z późn.zm);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz.U. 2014.1003);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014.411);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz.U. 2004.108.1141 z późn. zm.);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą (Dz.U. 2014.387);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2004.71.652 z późn. zm.);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz.U. 2015.1578).


ad.6.

 • USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 111-123), (Dz.U. 2016.1726 z późn. zm.);
 • ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz.U. 2007.106.724);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz.U. 2014.670 z późn. zm.);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz.U. 2014.1622);
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014.895).

 

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
Jagiellońska 53
10-283 Olsztyn
tel. 261321865
fax. 261321863
wszwolsztyn@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane