Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

 

 1. Wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w stosunku do wojskowych komendantów uzupełnień w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017.1257 j.t.), w tym dotyczących:

  • powoływania do czynnej służby wojskowej,
  • udzielania odroczeń czynnej służby wojskowej,
  • kierowania osób przeznaczonych do odbycia zasadniczej służby wojskowej do odbywania szkolenia (kursu) w celu uzyskania przez nie kwalifikacji przydatnych w wojsku,
  • wzywania w sprawach powszechnego obowiązku obrony,
  • wydawania zaświadczeń,
  • nadawania przydziałów mobilizacyjnych,
  • nadawania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych,
  • nadawania przydziałów kryzysowych,
  • reklamowania od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  • udzielania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą;

 2. Zapewnienie operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, w tym:

  • organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz podległych wojskowych komend uzupełnień do zapewnienia procesu ich mobilizacyjnego rozwinięcia,
  • nadzorowanie procesu uzupełniania potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych powierzonych mu do takiego zabezpieczenia w toku mobilizacyjnego rozwinięcia,
  • utrzymanie stałej gotowości bojowej wojewódzkiego sztabu wojskowego oraz podległych wojskowych komend uzupełnień,
  • ustalanie głównych czynności zapewniających sprawne wykonanie zadań w zakresie osiągania wyższych stanów gotowości bojowej oraz kontrolowanie i dokonywanie okresowych ich analiz;

 3. Koordynowanie rozwijania i użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych na potrzeby zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych, akcji ratowania oraz ochrony zdrowia i życia ludzkiego przez:

  • współdziałanie z wojewodą w zakresie planowania i koordynacji udziału wydzielonych jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w akcjach ratowniczych oraz przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych,
  • współdziałanie z wojewodą i dowódcami jednostek wojskowych w planowaniu i organizowaniu przedsięwzięć logistycznych pozamilitarnych ogniw obronnych na rzecz jednostek wojskowych przegrupowujących się przez obszar województwa lub prowadzących na nim działania bojowe,
  • współdziałanie z wojewodą w planowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony ludności województwa, w tym ewakuacji rodzin kadry zawodowej i pracowników;

 4. Udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w województwie przez:

  • uczestniczenie w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego,
  • uczestniczenie w planowaniu użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego,
  • współpracę z organami administracji publicznej i służbami w zakresie monitorowania zagrożeń na terenie województwa oraz planowania ochrony infrastruktury krytycznej określonej w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 209),
  • uzgadnianie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy, o której mowa w lit. c;

 5. Koordynowanie przedsięwzięć prowadzonych w ramach pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy i osób zwolnionych z czynnej służby wojskowej oraz członków ich rodzin (rekonwersji) przez:

  • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie rekonwersji dla byłych żołnierzy zawodowych,
  • realizowanie zadań z zakresu pośrednictwa pracy wynikających z art. 120 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016 r. 1726 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 60),
  • współpracę z organami wojskowymi właściwymi w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, o których mowa w art. 120 ustawy, o której mowa w lit. b;

 6. Organizowanie szkoleń lub kursów dla żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, w tym przed ich powołaniem do czynnej służby wojskowej w celu nabywania przez nich kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, w tym wykorzystując współpracę z pracodawcami zatrudniającymi tych żołnierzy przez:

  • pozyskiwanie i aktualizację informacji o potrzebach w tym zakresie, w tym przez wykorzystywanie doświadczeń wynikających ze współpracy z pracodawcami zatrudniającymi tych żołnierzy oraz dowódcami jednostek wojskowych, do których mają nadane przydziały kryzysowe, a także ośrodkami aktywizacji zawodowej,
  • określanie potrzeb finansowo-rzeczowych w tym zakresie,
  • współuczestniczenie w wyborze podmiotów realizujących szkolenia lub kursy,
  • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie zaplanowanych szkoleń lub kursów;

 7. Gromadzenie informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa-gospodarza oraz planowanie użycia przydzielonych sił i środków do wsparcia wojsk sojuszniczych, w tym:

  • współdziałanie z wojewodą w planowaniu przedsięwzięć obronnych,
  • planowanie i uzgadnianie wykorzystania pozamilitarnych zasobów obronnych województwa do wsparcia sił sojuszniczych,
  • pozyskiwanie i aktualizacja informacji o zasobach wojskowych i cywilnych możliwych do wykorzystania;

 8. Planowanie wykorzystywania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne poprzez:

  • planowanie i nadzór nad realizacją pozyskiwania przez wojskowych komendantów uzupełnień kandydatów do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych,
  • koordynowanie działań wojskowych komendantów uzupełnień w zakresie gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego, pokojowego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych,
  • prowadzenie analiz oraz sporządzanie opracowań dotyczących stanu jakości mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych oraz stanu zasobów osobowych na administrowanym terenie,
  • planowanie przedsięwzięć terytorialnego gromadzenia rezerw osobowych oraz prowadzenie zestawień w tym zakresie,
  • współdziałanie z dowódcami jednostek wojskowych w zakresie ustalania potrzeb i możliwości przedsięwzięć szkoleniowych,
  • stosownie do potrzeb planowanie szkolenia kursowego oraz innych szkoleń w ramach ćwiczeń wojskowych oraz prowadzenie działalności promocyjnej w tym zakresie,
  • organizowanie i utrzymywanie elementów wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych;

 9. Osobowe zabezpieczenie potrzeb uzupełnieniowych jednostek wojskowych, w tym:

  • prowadzenie promocji zawodowej służby wojskowej,
  • koordynowanie prac wojskowych komend uzupełnień związanych z rekrutacją do ochotniczych form służby wojskowej;

 10. Koordynowanie czynności realizowanych w ramach pozyskiwania kandydatów i gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego, wojennego oraz Narodowych Sił Rezerwowych przez:

  • koordynowanie planów wykorzystania potencjału pozamilitarnych ogniw obronnych województwa do wsparcia i zabezpieczenia działań bojowych Sił Zbrojnych,
  • uczestnictwo w realizacji przygotowań obronnych na terenie województwa oraz uczestniczenie w organizacji i prowadzeniu ćwiczeń kompleksowych z udziałem jednostek wojskowych Sił Zbrojnych i układem pozamilitarnym;

 11. Administracja rezerwami osobowymi i świadczeniami na rzecz obrony, w tym:

  • współudział w powoływaniu wojewódzkich i powiatowych komisji lekarskich, ustalaniu wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz jej przeprowadzaniu, sprawowanie kontroli prowadzenia kwalifikacji wojskowej realizowanej przez wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie oraz wojskowych komendantów uzupełnień lub ich przedstawicieli, a także sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości i wyników kwalifikacji wojskowej,
  • planowanie i nadzór nad realizacją przez wojskowe komendy uzupełnień pozyskiwania i naboru kandydatów do czynnej służby wojskowej,
  • wykonywanie zadań w zakresie administrowania rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:
   - sporządzanie analiz stanu zasobów,
   - udział w organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  • nadzorowanie nadawania przydziałów mobilizacyjnych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych i przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz mobilizacyjnego i wojennego uzupełniania jednostek wojskowych z zasobów rezerw osobowych, a także nadzorowanie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w :celu zabezpieczenia potrzeb osobowych urzędów, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów realizujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa,
  • sporządzanie analiz wykorzystania zasobów rezerw osobowych na uzupełnienie mobilizacyjne i wojenne jednostek wojskowych,
  • koordynowanie prac związanych z planowaniem przez wojskowe komendy uzupełnień świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby jednostek wojskowych,
  • planowanie i nadzorowanie uzupełniania jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej,
  • prowadzenie bilansu i sporządzanie analiz wykorzystywania zasobów środków transportowych i maszyn znajdujących się w gospodarce narodowej,
  • zarządzanie odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej,
  • udział w planowaniu w czasie pokoju przedsięwzięć związanych z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na obszarze województwa oraz prowadzenia dokumentacji na potrzeby tej kwalifikacji;

 12. Uczestniczenie w planowaniu przestrzennego zagospodarowania ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym pełnienie roli właściwego organu wojskowego w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 13. Utrzymywanie współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym z:

  • jednostkami wojskowymi, terenowymi organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i kombatanckimi, żołnierzami rezerwy i przedsiębiorcami, sprzyjającej wspieraniu wojska w realizacji jego zadań oraz utrzymywaniu więzi ze społeczeństwem,
  • jednostkami Aeroklubu Polskiego i podmiotami przekazującymi samoloty (śmigłowce) lub jednostki taboru pływającego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  • przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym – w sprawie utrzymania i wykorzystania rezerw paliw płynnych.
  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
Jagiellońska 53
10-283 Olsztyn
tel. 261321865
fax. 261321863
wszwolsztyn@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane