Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Odznaka WSzW

 

428
DECYZJA Nr 503/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie

 

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych      w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie.
2. Zatwierdza się:
   1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
   2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

z upoważnienia
Ministra Obrony Narodowej:
Sekretarz Stanu: Cz. Mroczek

 


Załączniki do decyzji Nr 503/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 grudnia 2011 r. (poz. 428)

Załącznik Nr 1

 

WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE

 

 

Załącznik Nr 2

 

WZÓR GRAFICZNY LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE

Strona pierwsza

Strona druga

 

Załącznik Nr 3

 

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W OLSZTYNIE

 

 1. Odznakę pamiątkową Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie, zwaną dalej „odznaką”, nadaje się dla podkreślenia szczególnych zasług żołnierzy zawodowych, pracowników wojska oraz innych osób fizycznych i prawnych, w dowód uznania ofiarnej, sumiennej służby i pracy na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaka stanowi formę wyróżnienia oraz symbolizuje więź łączącą kadrę i pracowników wojska, której spoiwem są tradycje jednostki wojskowej, etos służby i charakter wykonywanych zadań. Odznaka pamiątkowa jest znakiem przynależności do grona żołnierzy i pracowników wojska, emerytów i żołnierzy rezerwy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie, zwanego dalej „WSzW”.
 2. Odznakę o wymiarach 40 x 40 mm stanowi tzw. Krzyż Rupperta o zaokrąglonych wypukłych ramionach (tzw. topory) pokrytych czerwoną emalią, zakończonych srebrnymi krawędziami. Barwa emalii na ramionach krzyża nawiązuje do historycznych barw regionu Warmii. Na ramionach pionowych umieszczono napisy barwy srebrnej: na ramieniu górnym napis „WSzW”, na ramieniu dolnym napis „1952” — rok utworzenia administracji wojskowej na szczeblu wojewódzkim z siedzibą w Olsztynie. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczono dwa skrzyżowane miecze klingami do góry. Miecze nawiązują do historycznych wydarzeń i obchodów „grunwaldzkiej wiktorii”, związanej regionalnie z Warmią i Mazurami. W środku odznaki umieszczono herb miasta Olsztyna. Odznaka przykręcana będzie na śrubę gwintowaną M-4 z nakrętką.
 3. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej przysługuje:
  a) Szefowi WSzW z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
  b) żołnierzom po minimum roku nienagannie pełnionej służby w WSzW;
  c) pracownikom wojska po przepracowaniu w WSzW co najmniej dwóch lat;
  d) żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych WSzW za szczególne zasługi;
  e) wyjątkowo - innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla WSzW - na wniosek Komisji.
 4. Odznakę pamiątkową nadaje i ogłasza w rozkazie dziennym Szef WSzW   na wniosek komisji do spraw odznaki pamiątkowej, zwanej dalej „Komisją”. Fakt ten odnotowywany jest w Kronice WSzW.
 5. Jeden egzemplarz odznaki wraz z dokumentacją przekazywany jest  do Muzeum Wojska Polskiego oraz Sali Tradycji Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
 6. Odznaka nadawana jest imiennie i może być noszona jedynie przez osobę wyróżnioną. Niedopuszczalne jest przekazywanie odznaki innym osobom, darowanie lub sprzedaż osobom trzecim.
 7. Odznaki nadawane wraz z legitymacją są numerowane.
 8. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się na uroczystej zbiórce:
  1) z okazji świąt wojskowych i państwowych;
  2) z okazji święta WSzW;
  3) w innych, szczególnie ważnych dla służby okolicznościach.
 9. Szef WSzW powołuje w rozkazie dziennym Komisję w składzie:
  1) przedstawiciel oficerów starszych;
  2) przedstawiciel oficerów młodszych;
  3) przedstawiciel pracowników wojska.
 10. Komisję powołuje się na okres 3 lat. Przewodniczący Komisji wybierany jest spośród jej składu.
 11. Do obowiązków Komisji należy:
  1) ewidencjonowanie nadanych odznak;
  2) opiniowanie wniosków o nadanie odznaki lub pozbawienie prawa jej posiadania;
  3) przedkładanie wniosków Szefowi WSzW.
 12. Posiadaczom odznaki pamiątkowej nie przysługują żadne prawa ani przywileje z tytułu jej posiadania.
 13. Odznakę nosi się na lewej kieszeni munduru zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Prawo do posiadania odznaki pamiątkowej tracą:
  1) żołnierze i pracownicy wojska skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek;
  2) w uzasadnionych przypadkach żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.
 15. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Szef WSzW z własnej inicjatywy lub na wniosek. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Szefa WSzW.
 16. Od decyzji o pozbawieniu prawa do odznaki pamiątkowej przysługuje prawo odwołania się na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
 17. Wizerunek odznaki pamiątkowej może być używany na drukach, których tematyka jest ściśle związana z WSzW.
 18. Koszty wykonania matrycy i wszystkich serii odznaki pamiątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.
  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
Jagiellońska 53
10-283 Olsztyn
tel. 261321865
fax. 261321863
wszwolsztyn@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane