Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Odszkodowania


Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie jest właściwym organem do przyznawania jednorazowych odszkodowań z tytułu:

 • wypadków pozostającymi w związku ze służba wojskową (w tym śmiertelnych),
 • schorzeń powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej,
 • szkód poniesionych w związku z wypadkiem wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów osobistego użytku, służących do wykonywania zawodu, z wyjątkiem pojazdów samochodowych i wartości pieniężnych,mających miejsce lub związek z działalnością jednostek wojskowych, położonych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 
podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (tekst jedn Dz. U. z 2017 r., poz. 1950 ze zm.)
 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2014r. poz. 1083, ze zm.)
 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003r. r. w sprawie wykazów chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze (Dz.U. z 2003r. Nr 143, poz.1397 ze zm.)
 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby (Dz.U. 2014 poz. 839 ze zm.)


Postępowanie odszkodowawcze wszczyna się:

 • z urzędu - po otrzymaniu protokołu powypadkowego z dokumentacją z jednostki wojskowej
 • na wniosek - byłych żołnierzy lub rodzin ( wypadki śmiertelne)Wnioski zawierające:

 • imię i nazwisko poszkodowanego,
 • adres zamieszkania pod który będzie kierowana korespondencja, tek kontaktowy,
 • dokładną datę i miejsce wypadku,
 • nazwę, numer i miejsce stacjonowania jednostki wojskowej,
 • zwięzły opis wypadku z podaniem nazwy doznanego urazu,
 • wskazanie ewentualnych świadków zdarzenia,
 • kserokopię dokumentacji medycznej, potwierdzającej doznany uraz,
 • kserokopie orzeczeń wojskowych komisji lekarskich stwierdzających uraz - o ile były wydane,
 • informację o prowadzonych wcześniej postępowaniach odszkodowawczych i przez kogo,


należy kierować na adres:
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
ul. Jagiellońska 53
10-283 Olsztyn


informacja telefoniczna w sprawie odszkodowań i postępowań udzielana jest pod nr telefonu:

tel. 261 32-20-18, 261 32-18-87, 261 32-18-43

***

Wysokość oraz rodzaj uszczerbku na zdrowiu ustalają w orzeczeniu do celów odszkodowawczych wojskowe komisje lekarskie wg zestawienia, jak niżej:
 

 • dla żołnierzy pełniących służbę lub osób zamieszkujących na terenie miasta Elbląg oraz powiatów elbląskiego oraz braniewskiego:


Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska
ul. Polanki 113
80-305 Gdańsk
rejestracja: 261 21-62-88

 • dla żołnierzy pełniących służbę lub osób zamieszkujących na pozostałym terenie województwa:


Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska
ul. Kościuszki 28
19-300 Ełk
rejestracja: 261 33-29-07

 • dla osób pełniących służbę wojskową lub zamieszkujących poza terenem województwa właściwa wojskowa komisja lekarska ze względu na miejsce pełnienia służby albo faktycznego zamieszkania (nie zameldowania).Wysokość wypłacanego jednorazowego odszkodowania za 1% uszczerbku na zdrowiu wynosi obecnie 854,00 zł, która stanowi 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które w 2017r., wynosi 4.271,51 zł. ogłaszanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 187 z dnia 13 lutego 2018 r.).


Odszkodowanie jest przyznawane w drodze decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym ostatecznego i prawomocnego orzeczenia RWKL.


Odwołanie od decyzji Szefa WSzW Olsztyn

Od decyzji Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie przysługuje odwołanie do właściwego sądu rejonowego - wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, za pośrednictwem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. Postępowanie przed sądem wolne jest od opłat sądowych.


Odwołania od decyzji Szefa WSzW z terenu województwa warmińsko-mazurskiego rozpatrują wg właściwości rzeczowej i miejscowej, niżej wymienione sądy rejonowe:

 • dla powiatów: bartoszyckiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, piskiego, szczycieńskiego oraz miasta Olsztyn:


Sąd Rejonowy w Olsztynie
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Partyzantów 70, 10-523 Olsztyn
tel. 89 521-17-53, 89 521-17-66

 • dla powiatów: braniewskiego, działdowskiego elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego oraz miasta Elbląg:


Sąd Rejonowy w Elblągu
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Płk Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg
tel. 55 611-27-76 (lub 60,80,38)

 • dla powiatów: ełckiego, gołdapskiego, oleckiego oraz miasta Ełk:

Sąd Rejonowy w Suwałkach
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki
tel. 87 563-54-44


Wypłata odszkodowania:


22 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Saperska 1
10-073 Olsztyn
tel./fax 261-32-28-69; 261-32-28-62

 

 • przelew na rachunek bankowy - po uprzednim wskazaniu na piśmie (z własnoręcznym podpisem i numerem PESEL) w terminie 4 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Pismo w sprawie nr konta przesłać należy na podane nr fax, bądź listownie na ww. adres,
 • przekaz pocztowy na adres zamieszkania - jeżeli brak jest dyspozycji do przelewu.


UWAGA: brak jest możliwości odebrania w formie gotówkowej w kasie 22 WOG.

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
Jagiellońska 53
10-283 Olsztyn
tel. 261321865
fax. 261321863
wszwolsztyn@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane