Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

System pomocy weteranom, poszkodowanym żołnierzom, pracownikom wojska, ich rodzinom, rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.

 

W celu realizacji zadań wynikających z przepisów:

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
 2. Decyzja Nr 463/MON z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie powołał
KOORDYNATORA REGIONALNEGO - PANIĄ MALWINĘ WALAT

tel.: 261 321 848
261 321 840 (sekretariat)
10-283 Olsztyn
ul. Jagiellońska 53

Zasadniczym zadaniem koordynatora jest prowadzenie w województwie warmińsko-mazurskim działań związanych z systemem pomocy osobom uprawnionym.

Z kolei w celu realizacji bezpośredniej pomocy utworzono stanowiska OPIEKUNÓW INDYWIDUALNYCH:

 • w jednostkach wojskowych  do pomocy obecnym i byłym żołnierzom i pracownikom jednostki,
 • w Wojskowych Komend Uzupełnień pomoc otrzymają pozostali żołnierze i pracownicy wojska zamieszkujący na terenie województwa.

WKU Elbląg

 

Kroczyk Katarzyna
261 312 435

WKU Ełk

 

kpt. Dariusz Mioduszewski
261 332 222

WKU Giżycko

 

mjr Pruszyński Wojciech
261 335 562

WKU Lidzbark Warmiński


kpt. Marchwiński Adam
261 317 471

WKU Olsztyn

 

por. Łukasz Węglewski
261 322 645

WKU Ostróda

 

mjr Arkadiusz Mojsik
261 326 573

 

WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa, ma na celu zapewnienie weteranom - uczestnikom działań poza granicami państwa odpowiedniego uhonorowania za ich zasługi, udzielenie pomocy w przystosowaniu do życia i pracy, a także wsparcie stosownie do rzeczywistych potrzeb wynikających z doznanych uszczerbków.
Weteranem działań poza granicami państwa jest osoba,  która nieprzerwanie, na podstawie skierowania brała udział, przez co najmniej 60 dni, w działaniach w ramach misji pokojowej, stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, Straży Granicznej, zadań ochronnych BOR lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, a także w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej.
Weteranem poszkodowanym natomiast, jest osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w ww. działaniach, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych.
Podstawą nadania statusu weterana oraz weterana poszkodowanego jest wniosek zainteresowanego. Do wniosku załącza się:

 • zaświadczenie wydane np. przez  dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - ponieważ weteranem może być tylko osoba o nieposzlakowanej opinii,
 • dokumenty potwierdzające doznany uszczerbek na zdrowiu.

Na podstawie wniosku Minister Obrony Narodowej wydaje decyzję administracyjną.
Decyzja przyznająca status weterana poszkodowanego zawierać będzie informacje o procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu i dodatku weterana.
Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest legitymacja wydawana przez Ministra Obrony Narodowej w ciągu 60 dni od wydania decyzji ostatecznej przyznającej status weterana lub weterana poszkodowanego.

O randze statusu osób biorących udział w działaniach poza granicami świadczy fakt, że dzień 29 maja został ustanowiony Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Dodatkowo weteran, który w ramach działań został ranny, otrzyma wojskową odznakę „Za Rany i Kontuzje”.

Pozostałe uprawnienia przysługujące weteranom:

 • uzyskanie bezpłatnej pomocy psychologicznej (którą objęci będą również jego bliscy),
 • ubieganie się o zapomogę,
 • korzystanie (stałe lub czasowe) z Domu Weterana,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy (5 dni).

Weteran poszkodowany, oprócz uprawnień przewidzianych powyżej, będzie miał prawo do skorzystania z:

 • bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie urazów i chorób nabytych podczas działań poza granicami państwa (w tym: bezpłatne zaopatrywanie w leki umieszczone w wykazach podstawowych, uzupełniających, leki recepturowe oraz wyroby medyczne,
 • pomocy finansowej na kształcenie,
 • dodatku weterana,
 • zwolnienia przyznanych mu w/wym. świadczeń od podatku dochodowego,
 • asysty honorowej podczas pogrzebu,
 • bezpłatnego umundurowania,
 • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSWiA (nie więcej niż 2 rocznie),
 • pierwszeństwa w zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MON na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu, wiedzy i sprawności psychofizycznej.

Dodatkowe uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym pobierającym rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób:

 • skierowanie na pobyt w sanatorium - co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego,
 • specjalne leczenie, przeszkolenie oraz usprawnienie w ośrodkach rehabilitacji - w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia,
 • korzystanie z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej,
 • zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych,
 • ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej,
 • ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej:
  • 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych - na podstawie biletów jednorazowych,
  • 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.
   

Weterani tak jak wszyscy ubezpieczeni świadczeniobiorcy mają prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń spośród wszystkich, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Weterani bądź ich rodziny w razie potrzeby mogą kontaktować się z p. Jolantą Szulc - konsultantem ds. weteranów poszkodowanych poza granicami państwa w Warmińsko - Mazurskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia (tel. 89 678 74 82 lub 89 678 74 01, e-mail: Jolanta.szulc@nfz-olsztyn.pl).

W porozumieniu z Zastępcą Dyrektora NFZ ds. służb mundurowych, ustaleni zostali pełnomocnicy ds. weteranów:

 1. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie - Filia w Ełk, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk, Tel. 261 33 28 03
 2. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie - 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37 - Pełnomocnik ds. Weteranów, Tel. 89 539 80 50
 3. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Giżycku - ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko, Tel. 87 428 26 32
 4. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Braniewie - ul. Franciszka Stefczyka 11, 14-500 Braniewo, Tel. 55 244 23 64

POTRZEBUJESZ POMOCY?
ZAPRASZAMY!

Oficjalna strona pamięci poległych w misjach poza granicami kraju
Informator dla weteranów i weteranów poszkodowanych
Informacje dla weterana MON
Misje MON
Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju
Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy ''Pamięć i Przyszłość''

 


Zaświadczenie wydane odpowiednio przez:

 • Dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
 • Wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego,
 • Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Szefa Agencji Wywiadu,
 • Komendanta Głównego Policji,
 • Komendanta Głównego Straży Granicznej,
 • Szefa Biura Ochrony Rządu,
 • Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.


Zaświadczenie zawiera:

 • imię (imiona) i nazwisko osoby ubiegającej się o przyznanie statusu weterana,
 • numer PESEL,
 • nazwę i rodzaj działania poza granicami państwa, w którym uczestniczyła osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana,
 • okres uczestnictwa w działaniach poza granicami państwa,
 • zajmowane stanowisko służbowe lub pełnioną funkcję podczas udziału w działaniach poza granicami państwa.


W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.


Dokumenty

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:

 1. protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej,
 2. orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 3. decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

 


Weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno- rentowego. Do wniosku załącza decyzję o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego albo jej odpis. Wniosek zawiera:

 • imię i nazwisko zainteresowanego,
 • imiona rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania i adres do korespondencji,
 • numer PESEL,
 • wskazanie świadczenia, o które ubiega się zainteresowany,
 • podpis zainteresowanego lub jego pełnomocnika.


Wysokość dodatku uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi w przedziale:

 • od 10 do 20% uszczerbku - 10% podstawy wymiaru;
 • od 21 do 30% uszczerbku - 20% podstawy wymiaru;
 • od 31 do 40% uszczerbku - 30% podstawy wymiaru;
 • od 41 do 50% uszczerbku - 40% podstawy wymiaru;
 • od 51 do 60% uszczerbku - 50% podstawy wymiaru;
 • od 61 do 80% uszczerbku - 60% podstawy wymiaru;
 • powyżej 80% uszczerbku - 80% podstawy wymiaru.


Dodatek podlega waloryzacji i wypłacany jest wraz z emeryturą lub rentą inwalidzką. Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura.


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczenia i noszenia wojskowej odznaki ,,Za Rany i Kontuzje”.

Odznaka nawiązuje do przedwojennych tradycji historycznych i pozwalała na uhonorowanie osób, które podczas wykonywania obowiązków w celu utrzymania pokoju na świecie doznały uszczerbku na zdrowiu. Oznakowana jest adekwatnie do uznanej liczby wypadków, w których odniesione zostały rany i kontuzje. Oznaka jest nadawana decyzją Ministra Obrony Narodowej weteranom poszkodowanym- żołnierzom, którzy odnieśli w wyniku wypadków pozostających w związku z działaniami poza granicami państwa:

 • rany, wymagające interwencji chirurgicznej, powstałe w związku z działaniami podejmowanymi w ramach uderzenia na przeciwnika bądź odparcia jego uderzeń; zamachem lub innym bezprawnym działaniem wymierzonym przeciwko żołnierzowi; innymi działaniami bojowymi pozostającymi w bezpośrednim związku z wykonywaniem zadań przez żołnierza,
 • kontuzje będące uszczerbkiem na zdrowiu, niewymagającym interwencji chirurgicznej, który powoduje czasową lub całkowitą niezdolność do działań bojowych.


Odznaka nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem sądu.
Procedura przyznawania, wręczania i noszenia odznaki ,,Za Rany i Kontuzje” określona została w Rozporządzeniu MON.


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi.

Zapomoga na zakup leków, środków opatrunkowych, koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne, rehabilitacyjne, usługi pielęgnacyjne. Zapomoga przyznawana jest także w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza. Zapomogę przyznaje Minister Obrony Narodowej na wniosek zainteresowanego.


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana.

Dom Weterana funkcjonować będzie w Lądku Zdroju. Wśród uprawnień ustawa wymienia również prawo umieszczenia weterana-żołnierza, poszkodowanego-żołnierza i pracownika cywilnego w Domu Weterana. Zakład opiekuńczo-leczniczy zapewni uprawnionym leczenie, badania diagnostyczne, świadczenia rehabilitacyjne, terapię psychologiczną. Dodatkowo weterani uzyskają wsparcie w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych, a w razie braku możliwości powrotu do domu, pobyt stały.


Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę.

Pomoc finansowana na kształcenie:  na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej,  studiów I i II-go stopnia,  jednolitych magisterskich, a także podyplomowych. W ramach dofinansowanie, w kwocie 400 % najniższej emerytury, mogą być pokryte koszty opłaty za naukę, przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły lub uczelni i z powrotem, a także zakwaterowania w miejscowości, w której weteran poszkodowany-żołnierz pobiera naukę lub odbywa studia.

  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
Jagiellońska 53
10-283 Olsztyn
tel. 261321865
fax. 261321863
wszwolsztyn@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane