Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ćwiczenia Żołnierzy Rezerwy, świadczenia

Oferta dla Ciebie
Ćwiczenia Wojskowe Żołnierzy Rezerwy

 

 

 

 

  Kto zostanie wezwany na ćwiczenia rezerwy?

W obecnym stanie prawnym powołani na ćwiczenia wojskowe będą nadal żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych oraz żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały mobilizacyjne oraz planowani do nadania takiego przydziału, w wieku do 55 lat, a podoficerowie i oficerowie do 63 lat. Na ćwiczenia te będą mogli być powoływani żołnierze rezerwy zgodnie z limitami określanymi corocznie w rozporządzeniu w sprawie określenia liczby osób, które w danym roku kalendarzowym mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.
 

Czy można się zgłosić na ochotnika?

 Tak - można zgłosić się ochotniczo do odbycia ćwiczeń wojskowych na podstawie art. 101a. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP poprzez złożenie stosownego wniosku do właściwej ze względu na miejsce zameldowania Wojskowej Komendy Uzupełnień.

 

Czy można odmówić?

Odmówić nie można, niemniej jednak powołanie na ćwiczenia wojskowe następuje za pomocą karty powołania, która jest decyzją administracyjną i od której zgodnie z ustawą służy odwołanie. Ponadto w uzasadnionych przypadkach Komendant Wojskowej Komendant Uzupełnień oraz Dowódca Jednostki wojskowej może zwolnić żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych.

  Jak długo trwają ćwiczenia rezerwistów, na czym polegają?

Ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy mogą trwać od jednego do dziewięćdziesięciu dni. W 2016 roku planuje się ćwiczenia trwające do dziesięciu dni. Ćwiczenia będą polegały na przeprowadzeniu szkolenia specjalistycznego w obsłudze sprzętu i uzbrojenia wojskowego oraz szkolenia ogólnowojskowego w celu doskonalenia umiejętności posługiwania się bronią i wyposażeniem osobistym. W momencie stawienia się żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe, powinien on mieć przy sobie, jeśli je wcześniej uzyskał, świadectwo (pozwolenie, uprawnienie) ukończenia kursu z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych lub inne dokumenty potwierdzające inne nabyte uprawnienia.
  Jak załatwiona jest sprawa nieobecności w pracy?

Na podstawie zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, na wniosek pracownika, którego powołano do odbycia ćwiczeń wojskowych, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca może wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Natomiast żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy ćwiczący dostaje jakieś wynagrodzenie finansowe?

Szkoleni zostaną umundurowani i wyposażeni zgodnie z należnościami określonymi normami dla danych rodzajów sił zbrojnych. Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, pomniejszona o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

 • za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Dla szeregowego powyższe świadczenie wynosi 91,20 zł za każdy odbyty dzień ćwiczenia, natomiast podoficer w stopniu plutonowego otrzyma 107,20 zł.
 • świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Ponadto wszystkim przysługiwać będzie zwrot kosztów dojazdu do jednostki wojskowej oraz powrotu do miejsca zamieszkania.

 

 

 

 

 

Kto będzie powoływany na obowiązkowe szkolenia?
Proszę podać wiek. Czy dorośli, którzy nie byli w wojsku, a mają dobrą kategorię, np. A, też będą wzywani na takie bądź inne szkolenia. A studenci? Gdzie będą szkolenia, w koszarach, na uczelniach wojskowych, czy poligonach (których) i w jakich porach roku. Czy rezerwiści będą spali w namiotach czy w koszarach?

Na obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą powoływani żołnierze rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych, lub którym planuje się nadać taki przydział, w wieku określonym ustawą o powszechnym obowiązku obrony, tzn. od 18 roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt lat życia. Szkolenia będą realizowane w oparciu o bazę szkoleniową jednostek wojskowych, do których zostaną powołani żołnierze rezerwy, a także ośrodków szkolenia poligonowego. Żołnierze w czasie ćwiczeń będą zakwaterowani w obiektach koszarowych jednostek wojskowych. Ćwiczenia będą planowane w ciągu całego roku kalendarzowego, z wyjątkiem miesięcy – lipiec i sierpień. Siły Zbrojne RP, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, będą starały się dostosować okresy szkoleń do możliwości konkretnych grup pracowniczych.

 

 

Kto za to zapłaci? Czy rezerwiści dostaną zwolnienia z pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie etc.) czy pracodawcy będą je honorować?

Środki finansowe na zabezpieczenie realizacji ćwiczeń wojskowych są planowane w budżecie resortu obrony narodowej na każdy rok kalendarzowy. Na podstawie zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony, na wniosek pracownika, którego powołano do odbycia ćwiczeń wojskowych, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca może - na własny koszt - wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Natomiast żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

 

 

Czy będą powoływani kawalerowie, czy też ojcowie np. 5 dzieci. Kto wtedy pomoże zająć się dziećmi, czy wezwania na ćwiczenia będą przychodziły znienacka, czy też będzie czas na przygotowanie się do nich np. planując w tym czasie wolne?

Przeprowadzenie ćwiczeń wojskowych jest przedsięwzięciem planowym. Termin przeprowadzania ćwiczeń jest ustalany z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu przygotowania logistycznego jednostki wojskowej oraz zgromadzenia niezbędnych środków materiałowych przewidzianych do umundurowania, wyposażenia i przeszkolenia powoływanych żołnierzy rezerwy. Na obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą powoływani żołnierze rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych, lub którym planuje się nadać taki przydział. Karty powołania na ćwiczenia mają moc decyzji administracyjnej i w związku z tym nie mogą być doręczane później niż 14 dni przed terminem stawiennictwa.
 

Czy szkoleni dostaną ubiór wojskowy, może jakieś diety?

 Szkoleni zostaną umundurowani i wyposażeni zgodnie z należnościami określonymi normami dla danych rodzajów sił zbrojnych. Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego oraz świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie. Dla szeregowego powyższe świadczenie wynosi 91,20 zł za każdy odbyty dzień ćwiczenia, natomiast podoficer w stopniu plutonowego otrzyma 107,20 zł.

 

 

Jak i z czego będą szkoleni? Czy będą programy szkoleń np. na wypadek wojny, rozpadu UE, czy też będą to standartowe szkolenia, jeśli tak to z czego: obsługi broni, ćwiczenia fizyczne, etc.?

Żołnierze rezerwy będą szkoleni według programów szkolenia, które obejmują wyszkolenie ogólnowojskowe i specjalistyczne na danym stanowisku służbowym, w szczególności będą zapoznawani z obsługą nowoczesnego sprzętu wojskowego.

  Czy można się odwołać od decyzji wojskowego komendanta uzupełnień o powołaniu na ćwiczenia wojskowe?

Od decyzji wojskowego komendanta uzupełnień o powołaniu na ćwiczenia wojskowe przysługuje żołnierzowi rezerwy prawo do odwołania się do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia karty powołania. Odwołanie od decyzji o powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych wnosi się za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, ale można również wnieść odwołanie za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej organizującej szkolenie. Wniesienie odwołania nie zwalnia żołnierza rezerwy od stawienia się w jednostce wojskowej w miejscu i dniu określonym w karcie powołania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdzie zainteresowani mogą uzyskać szczegółowe informacje w sprawie ćwiczeń wojskowych?

 •     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu
  Administruje na terenie powiatów: grodzki i ziemski elbląski, braniewski.
  Tel. 261-313-480
 •     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku
  Administruje na terenie powiatów: ełcki, olecki, piski.
  Tel. 261-332-210
 •     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku
  Administruje na terenie powiatów: giżyckiego, gołdapskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego.
  Tel. 261-335-573
 •     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
  Administruje na terenie powiatów: lidzbarskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego.
  Tel. 261-317-465
 •     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie
  Administruje na terenie powiatów: grodzki i ziemski olsztyński, szczycieński, nidzicki.
  Tel. 261-322-650
 •     Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
  Administruje na terenie powiatów: ostródzki, iławski, działdowski i nowomiejski.
  Tel. 261-326-570

Linki

    http://www.wkuelblag.wp.mil.pl
    http://www.elk.wku.wp.mil.pl
    http://www.gizycko.wku.wp.mil.pl
    http://www.lidzbarkwarminski.wku.wp.mil.pl
    http://www.olsztyn.wku.wp.mil.pl
    http://www.ostroda.wku.wp.mil.pl

 

 

 

 

 

Jakie akty prawne regulują powyższą problematykę?

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. 2017 poz. 1430 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. 2017 poz. 1257);
 • Rozporządzenie MON z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. 2015.1520 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MON z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz.U z 2004 r. Nr 52 poz. 519);
 • Rozporządzenie MON z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U z 2015 r. poz. 950);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 321).

 

 

 


ŚWIADCZENIA RZECZOWE

 1. Jaka jest podstawa prawna realizacji świadczeń rzeczowych i osobistych?
  Obowiązki obronne obywateli zostały sformułowane w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w art. 84 (Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie) i art. 85 (Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny).
  Najszerzej problematykę świadczeń reguluje:

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016.1534 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004r. Nr 203 poz. 2081 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229 poz. 2307 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181 poz. 1872 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 148 poz. 1556 z późn. zm.).

 2. Co to są świadczenia osobiste?
  ŚWIADCZENIA OSOBISTE - rodzaj świadczeń na rzecz obrony polegających na nieodpłatnym wykonywaniu w czasie wolnym od pracy różnego rodzaju dodatkowych prac doraźnych dla potrzeb przygotowania obrony kraju. Obowiązek świadczeń osobistych może być nałożony na osoby, które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 60 roku życia. Uprawnione do nakładania tego obowiązku są organy administracji państwowej na szczeblu gminy, miasta lub dzielnicy (w drodze wezwania imiennego).

 3. Co to są świadczenia rzeczowe?
  ŚWIADCZENIA RZECZOWE - rodzaj świadczeń na rzecz obrony, polegający na oddaniu do użytkowania jednostkom i instytucjom wojskowym pomieszczeń, terenów, środków transportu, maszyn, narzędzi i innego sprzętu. Obowiązek świadczeń rzeczowych może być nałożony na urzędy i instytucje państwowe, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne. W czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny obowiązek ten dotyczy również osób fizycznych.

 4. Co to są świadczenia szczególne?
  ŚWIADCZENIA SZCZEGÓLNE - rodzaj świadczeń obejmujący specyficzne zadania i obowiązki, realizowane przez organy administracji, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne na rzecz obrony i bezpieczeństwa państwa, w tym związane z osiąganiem wyższych stanów gotowości bojowej w siłach zbrojnych oraz ogłoszeniem mobilizacji.
  
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
Jagiellońska 53
10-283 Olsztyn
tel. 261321865
fax. 261321863
wszwolsztyn@ron.mil.pl

  
Jednostki Podporządkowane