WSzW Olsztyn BIP
Strona główna
Piątek, 19 października 2018 r.

Witamy na stronie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie

 

Znajdziecie tu przydatne informacje o interesujących Was rodzajach pełnienia służby wojskowej (zakładka "Służba w wojsku"), warunkach ich pełnienia oraz kontaktach z nami i podległymi wojskowymi komendami uzupełnień.

  

  

  

  


 

Szef MON zainauguruje kampanię "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej"

 

W niedzielę, 14 października o godz. 10.30 w Lublinie (błonia Zamku Lubelskiego), Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej zainauguruje ogólnopolską kampanię "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej". Ma ona pokazać, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też ciekawa, stabilna i perspektywiczna praca.

 

  

  

Kampania "Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej", przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, realizowana będzie w formule tzw. "tygodni rekrutacyjnych". Co miesiąc, w wyznaczonym tygodniu, w teren wyruszą mobilne zespoły rekrutacyjne, złożone z żołnierzy lokalnych jednostek wojskowych i przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień lub Wojewódzkich Sztabów Wojskowych.

 

Zespoły będą odwiedzać takie miejsca, jak centra handlowe, ośrodki sportu, rynki miejskie czy centra rozrywki. Nawiązując bezpośrednie kontakty, z klientami i przechodniami, żołnierze będą rozmawiać o służbie wojskowej, armii, miejscowej jednostce czy znajdującej się w okolicy szkole wojskowej. Opowiedzą o własnych doświadczeniach, dostępnych ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju. Zainteresowanym wskażą, dokąd powinni się zwrócić, by uzyskać szczegółowe informacje, wręczą foldery i ulotki. Będą zachęcać, wspierać i doradzać, co zrobić, by nie przegapić ciekawej szansy, a zarazem podjąć odpowiedzialną i przemyślaną decyzję o swojej przyszłości.

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

W związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 11 lutego 2015 r. wprowadziła obowiązkowe ćwiczenia wojskowe.

 

Ćwiczenia te, będą prowadzone w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały.

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie w zakładce „Ćwiczenia Żołnierzy Rezerwy, świadczenia osobiste i rzeczowe”.

 

 

 

Oferta dla Ciebie

Ćwiczenia Wojskowe Żołnierzy Rezerwy

 

 

Kto zostanie wezwany na ćwiczenia rezerwy?

W obecnym stanie prawnym powołani na ćwiczenia wojskowe będą nadal żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych oraz ochotnicy (żołnierze rezerwy), którzy zgłoszą chęć odbycia ćwiczeń wojskowych do właściwej ze względu na miejsce zameldowania Wojskowej Komendy Uzupełnień. W wyniku wprowadzenia w życie rozporządzenia w sprawie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych, możliwe będzie powoływanie żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz planowanych do nadania takiego przydziału. Na ćwiczenia te będą mogli być powoływani żołnierze rezerwy zgodnie z limitami określanymi corocznie w rozporządzeniu w sprawie określenia liczby osób, które w danym roku kalendarzowym mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.

 

Czy można się zgłosić na ochotnika?

Tak - można zgłosić się ochotniczo do odbycia ćwiczeń wojskowych na podstawie art. 101a. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP poprzez złożenie stosownego wniosku do właściwej ze względu na miejsce zameldowania Wojskowej Komendy Uzupełnień.

 

Czy można odmówić?

Odmówić nie można, niemniej jednak powołanie na ćwiczenia wojskowe następuje za pomocą karty powołania, która jest decyzją administracyjną i od której zgodnie z ustawą służy odwołanie. Ponadto w uzasadnionych przypadkach Komendant Wojskowej Komendant Uzupełnień oraz Dowódca Jednostki wojskowej może zwolnić żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych.

 

Jak długo trwają ćwiczenia rezerwistów, na czym polegają?

Ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy mogą trwać od jednego do dziewięćdziesięciu dni. Ćwiczenia będą polegały na przeprowadzeniu szkolenia specjalistycznego w obsłudze sprzętu i uzbrojenia wojskowego oraz szkolenia ogólnowojskowego w celu doskonalenia umiejętności posługiwania się bronią i wyposażeniem osobistym.

 

Jak załatwiona jest sprawa nieobecności w pracy?

Na podstawie zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, na wniosek pracownika, którego powołano do odbycia ćwiczeń wojskowych, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca może wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Natomiast żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

 

Czy ćwiczący dostaje jakieś wynagrodzenie finansowe?

Szkoleni zostaną umundurowani i wyposażeni zgodnie z należnościami określonymi normami dla danych rodzajów sił zbrojnych. Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje:

 • za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Dla szeregowego powyższe świadczenie wynosi 91,20 zł za każdy odbyty dzień ćwiczenia, natomiast podoficer w stopniu plutonowego otrzyma 107,20 zł, co w przypadku ćwiczeń 30-dniowych daje odpowiednio kwoty – 2736 i 3216 zł.
 • świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Ponadto wszystkim przysługiwać będzie zwrot kosztów dojazdu do jednostki wojskowej oraz powrotu do miejsca zamieszkania.

 

 

Kto będzie powoływany na obowiązkowe szkolenia? Proszę podać wiek. Czy dorośli, którzy nie byli w wojsku, a mają dobrą kategorię, np. A, też będą wzywani na takie bądź inne szkolenia. A studenci? Gdzie będą szkolenia, w koszarach, na uczelniach wojskowych, czy poligonach (których) i w jakich porach roku. Czy rezerwiści będą spali w namiotach czy w koszarach?

Na obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą powoływani żołnierze rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych, lub którym planuje się nadać taki przydział, w wieku określonym ustawą o powszechnym obowiązku obrony, tzn. od 18 roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt lat życia. Szkolenia będą realizowane w oparciu o bazę szkoleniową jednostek wojskowych, do których zostaną powołani żołnierze rezerwy, a także ośrodków szkolenia poligonowego. Żołnierze w czasie ćwiczeń będą zakwaterowani w obiektach koszarowych jednostek wojskowych. Ćwiczenia będą planowane w ciągu całego roku kalendarzowego, z wyjątkiem miesięcy – lipiec i sierpień. Siły Zbrojne RP, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, będą starały się dostosować okresy szkoleń do możliwości konkretnych grup pracowniczych.

 

Kto za to zapłaci? Czy rezerwiści dostaną zwolnienia z pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie etc.) czy pracodawcy będą je honorować?

Środki finansowe na zabezpieczenie realizacji ćwiczeń wojskowych są planowane w budżecie resortu obrony narodowej na każdy rok kalendarzowy. Na podstawie zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony, na wniosek pracownika, którego powołano do odbycia ćwiczeń wojskowych, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca może - na własny koszt - wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Natomiast żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

 

Czy będą powoływani kawalerowie, czy też ojcowie np. 5 dzieci. Kto wtedy pomoże zająć się dziećmi, czy wezwania na ćwiczenia będą przychodziły znienacka, czy też będzie czas na przygotowanie się do nich np. planując w tym czasie wolne?

Przeprowadzenie ćwiczeń wojskowych jest przedsięwzięciem planowym. Termin przeprowadzania ćwiczeń jest ustalany z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu przygotowania logistycznego jednostki wojskowej oraz zgromadzenia niezbędnych środków materiałowych przewidzianych do umundurowania, wyposażenia i przeszkolenia powoływanych żołnierzy rezerwy. Na obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą powoływani żołnierze rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych, lub którym planuje się nadać taki przydział. Karty powołania na ćwiczenia mają moc decyzji administracyjnej i w związku z tym nie mogą być doręczane później niż 14 dni przed terminem stawiennictwa.

 

Czy szkoleni dostaną ubiór wojskowy, może jakieś diety?

Szkoleni zostaną umundurowani i wyposażeni zgodnie z należnościami określonymi normami dla danych rodzajów sił zbrojnych. Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego oraz świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie. Dla szeregowego powyższe świadczenie wynosi 91,20 zł za każdy odbyty dzień ćwiczenia, natomiast podoficer w stopniu plutonowego otrzyma 107,20 zł.

 

Jak i z czego będą szkoleni? Czy będą programy szkoleń np. na wypadek wojny, rozpadu UE, czy też będą to standartowe szkolenia, jeśli tak to z czego: obsługi broni, ćwiczenia fizyczne, etc.?

Żołnierze rezerwy będą szkoleni według programów szkolenia, które obejmują wyszkolenie ogólnowojskowe i specjalistyczne na danym stanowisku służbowym, w szczególności będą zapoznawani z obsługą nowoczesnego sprzętu wojskowego.

 

Czy można się odwołać od decyzji wojskowego komendanta uzupełnień o powołaniu na ćwiczenia wojskowe?

Od decyzji wojskowego komendanta uzupełnień o powołaniu na ćwiczenia wojskowe przysługuje żołnierzowi rezerwy prawo do odwołania się do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia karty powołania. Odwołanie od decyzji o powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych wnosi się za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, ale można również wnieść odwołanie za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej organizującej szkolenie. Wniesienie odwołania nie zwalnia żołnierza rezerwy od stawienia się w jednostce wojskowej w miejscu i dniu określonym w karcie powołania.

 

Gdzie zainteresowani mogą uzyskać szczegółowe informacje w sprawie ćwiczeń wojskowych?

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Elblągu - administruje na terenie powiatów: grodzki i ziemski elbląski, braniewski.

  Tel. 261-313-480

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ełku - administruje na terenie powiatów: ełcki, olecki, piski.

  Tel. 261-332-210

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Giżycku - administruje na terenie powiatów: giżyckiego, gołdapskiego, mrągowskiego, węgorzewskiego.

  Tel. 261-335-573

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim - administruje na terenie powiatów: lidzbarskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego.

  Tel. 261-317-465

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie - administruje na terenie powiatów: grodzki i ziemski olsztyński, szczycieński, nidzicki.

  Tel. 261-322-650

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie - administruje na terenie powiatów: ostródzki, iławski, działdowski i nowomiejski.

  Tel. 261-326-570


Linki
  Jakie akty prawne regulują powyższą problematykę?

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267);
 • Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MON z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. z 2015 r. poz. 1520);
 • Rozporządzenie MON z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz.U z 2004 r. Nr 52 poz. 519);
 • Rozporządzenie MON z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U z 2015 r. poz. 950);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 321).