WSzW Olsztyn BIP
służba przygotowawcza
Piątek, 19 października 2018 r.

Od 2010 r. wprowadzono nowy rodzaj czynnej służby wojskowej pełnionej ochotniczo tzw.
 "służby przygotowawczej".

 

Zasadniczym zadaniem realizacji służby przygotowawczej jest:

 

1. Umożliwienie obywatelom ochotniczego spełnienia obowiązku służby wojskowej.
2. Gromadzenie wyszkolonych zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.
3. Umożliwienie studentom przeszkolenia wojskowego odbywanego ochotniczo w trakcie studiów.


Do służby przygotowawczej mogą być powoływani ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (po stawieniu się do kwalifikacji wojskowej) jak i też osoby nie podlegające obowiązkowi odbycia służby wojskowej np. kobiety. Warunkiem przyjęcia jest: posiadanie obywatelstwa polskiego, określony wiek, zdolność do czynnej służby wojskowej, niekaralność za przestępstwa umyślne, odpowiednie wykształcenie. Program szkolenia w ramach służby przygotowawczej ma wymiar niezbędny do objęcia stanowisk w poszczególnych korpusach kadry i korpusach osobowych. Okres szkolenia będzie również zróżnicowany w zależności od korpusu.


Miejsce szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej:

 

1. Uczelnie wojskowe - na potrzeby szkolenia korpusu oficerów (szkolenie podchorążych):

2. Szkoły podoficerskie - na potrzeby szkolenia korpusu podoficerów (szkolenie kadetów):

3. Ośrodki szkolenia i jednostki wojskowe - na potrzeby szkolenia korpusu szeregowych (szkolenie elewów):


 Ośrodki szkolenia:

Dla potrzeb szkolenia korpusu szeregowych, w zależności od potrzeb typowane mogą być również inne jednostki wojskowe.


Czas trwania szkolenia przygotowawczego:

  1. Żołnierze kształcący się na oficera - do 6 miesięcy.
  2. Żołnierze kształcący się na podoficera - do 5 miesięcy.
  3. Żołnierze kształcący się na szeregowego - do 4 miesięcy.

 Wymagane wykształcenie:

  1. Co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
  2. Co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
  3. Co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Istnieje możliwość pełnienia służby przygotowawczej w kilku okresach. To forma adresowana wyłącznie do studentów szkół wyższych, którzy mogliby odbywać służbę przygotowawczą w 3 okresach  w czasie letnich przerw wakacyjnych. Przy tym pierwszy okres trwałby najdłużej i wynosił do 3 miesięcy. 

Dodatkowy warunek powołania studenta stanowiłoby zaliczenie określonego roku studiów stwierdzone na podstawie indeksu studenta lub zawiadomienia rektora szkoły wyższej.

W czasie szkolenia żołnierze służby przygotowawczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości zależnej od korpusu ( szkoleni na oficerów ok. 1500 PLN, na podoficerów ok. 1000 PLN i na szeregowych ok. 750 PLN)
 
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa do wojskowego komendanta uzupełnień wniosek według wzoru - (wzór wniosku).


Więcej o służbie przygotowawczej

  1. USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016.1534 z późn. zm.);
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. 2015.449).